Evlilik Terapisinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi

Merkezimizin kurucularından olan klinik psikolog Saadet Emişçi’ nin evlilik terapisinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini incelemek için yaptığı bir araştırmada evlik terapisi alan bireylerin yaşam kalitesinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü, “hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi” olarak tanımlar yaşam kalitesini.

Yaşam kalitesinin kapsamında olan bedensel alan (canlılık ve bitkinlik, uyku ve dinlenme, ağrı ve rahatsızlık), ruhsal alan (olumlu duygular, düşünme-öğrenme, benlik saygısı, beden imgesi, olumsuz duygular), bağımsızlık düzeyi (hareketlilik, gündelik işleri yürütebilme, çalışabilme gücü), sosyal ilişkiler (diğer kişilerle ilişkiler, sosyal destek, cinsel yaşam), çevre (fiziksel güvenlik, ev ortamı, maddi kaynaklar, yeni bilgi beceri edinme, dinlenme boş zaman) kişisel inanç, sosyal baskı gibi değişkenlerde irdelenecek, hem ayrı ayrı hem de bir bütün olarak ele alınmıştır.
Araştırma çeşitli merkezlerde en az 10 seans evlilik terapisi alan, evli, 20 ila 40 yaş arası, daha önce evlilik terapisi almamış 60 kişilik deney grubu ve hiç evlilik terapisi almamış 20 ila 40 yaş arası, 30 kişilik bir kontrol grubu ile yapılmıştır.

Evlilik terapilerinin çiftlerin yaşam kaliteleri üzerindeki etkileri belirlemek amacıyla yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda tartışılarak sunulmuştur:

  • Evlilik terapisi sonrası bireylerin fiziksel sağlık, enerji ve uyku düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek, ağrı düzeyleri ise kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur.
  • Evlilik terapisi sonrası deney grubundaki olguların Psikolojik ve alt boyutlarından Olumlu duygu, Düşünce/öğrenme, Özsaygı ve Beden imgesi düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek, Olumsuz duygular düzeyleri ise kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur.
  • Evlilik terapisi sonrası deney grubundaki olguların Bağımsızlık Düzeyi ve alt boyutlarından Haraketlilik, Aktivite ve Iş düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek, İlaçlara bağımlılık düzeyleri ise kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur.
  • Evlilik terapisi sonrası deney grubundaki olguların Sosyal ve alt boyutlarından İlişkiler, Destek ve Cinsellik düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.
  • Evlilik terapisi sonrası deney grubundaki olguların Çevre ve alt boyutlarından Güvenlik, Sağlık hizmetleri, Bilgiye ulaşma, Boş zaman ve Çevre düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.
  • Evlilik terapisi sonrası deney grubundaki olguların Kişisel inanç, Genel Yaşam Kalitesi ve sağlık düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.
  • Genelleme yapabilmek için elbetteki daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre evlilik terapisi, bireylerin yalnızca evlilik kalitesi üzerinde değil, bireysel yaşam kaliteleri üzerinde de anlamlı bir etki yarattığı görülmektedir.

Diğer Blog Yazıları

Menü